حمل و نقل دریایی

شرکت درنیکا با همکاری شرکت های مرتبط چرخه کامل ترانشیپ را به روش مستقیم و غیر مستقیم از اقصی نقاط جهان به ویژه چین اروپا هند عمارات و…. به کلیه بنادر در ایران و بر عکس انجام میدهد.